Unieważnienie umowy o kredyt mieszkaniowy w CHF

Miło nam podzielić się informacją o uznaniu przez Sąd nieważności umowy PKO BP S.A.(Nordea).

Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku z dnia 12 stycznia 2022 roku ustalił, iż umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat zawarta w 2008 r. w Warszawie pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą jest nieważna w całości.

Zasądził od PKO BP S.A. łącznie na rzecz Kredytobiorcy kwotę 142.782,82 PLN oraz kwotę 47.765,83 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od kwietnia 2021r.

Sąd ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

Umowa PKO BP (d. Nordea) była wadliwa - Sąd w całości podzielił argumentację co do wadliwości umowy kredytu denominowanego, potwierdzając, iż umowa zawiera klauzule abuzywne, po których wyeliminowaniu nie może ona obowiązywać. Kredyt od początku miał być wypłacony oraz spłacony w PLN. Bank samodzielnie ustalał kursy walut. Sąd potwierdził również, że bank nie informował rzetelnie Kredytobiorcy o ryzyku kursowym i wykorzystał niewiedzę Kredytobiorcy w zakresie produktów kredytowych.

Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na uzasadnienie pisemne wyroku.

Dzięki wyrokowi saldo zadłużenia Kredytobiorcy obniżyło się o 600 tysięcy.

Bank złożył wniosek o uzasadnienie wyroku…

Sprawę prowadzi Adw. Paweł Suwara