Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi dokument określający: (i) zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę pod firmą: Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie (dalej: „MPiW”) oraz (ii) katalog praw przysługujących Państwu z tego tytułu.​​

 2. Przyjęcie i przestrzeganie przez MPiW zasad Polityki Prywatności stanowi dla Państwa gwarancję zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO” lub „GDPR”) oraz przepisami polskiego prawa w tym m.in. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawowymi regułami poufności i tajemnicy zawodowej wynikającymi m.in. z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (j.t. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2368 ze zm.);

 3. Administratorem danych osobowych jest MPiW, tj.: Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (00-789) przy ul. Słonecznej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 238907, numer NIP: 7010002731, numer REGON: 140206859. 

 4. Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych: ul. Słoneczna 38, 00-789 Warszawa, tel.: (+48 22) 621-40-70, email: sekretariat@mpiw.pl.

 5. Podstawa przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu charakteru świadczonych usług MPiW przetwarza oraz zbiera Państwa dane osobowe w następującym zakresie:

na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO:

a. w celu zawarcia, oraz realizacji usług prawniczych przez MPiW na rzecz swoich Klientów,

b. w celu​ zawarcia i realizacji umów zawieranych przez MPiW z Klientami, oraz podmiotami współpracującymi z MPiW na innej podstawie (np. biura księgowe, dostawcy usług IT, rzeczoznawcy majątkowi, notariusze, komornicy, tłumacze przysięgli etc.)

na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO:​

c. w celach związanych z rekrutacją, zatrudnieniem lub współpracą z pracownikami i kooperantami MPiW,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:

d. w celach realizacji obowiązków prawnopodatkowych lub obowiązków kadrowych powstałych na gruncie dokonywania pozostałych wyżej wymienionych czynności przetwarzania (np. wystawianie faktur VAT, innych dokumentów księgowych, wystawianie referencji etc.),

e. w celach i w zakresie niezbędnym do wykonywania przez MPiW zadań w interesie publicznym (pomoc prawna świadczona w związku z wykonywaniem przez członków zespołu MPiW zawodu zaufania publicznego),

f. w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

g. w celach realizacji obowiązków spoczywających na MPiW na mocy przepisów prawa innych niż wyżej wymienione.

Dane osobowe pozyskiwane są przez MPiW w głównej mierze w toku świadczenia usług prawniczych, bezpośrednio od klientów MPiW lub w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierane z firmami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Dlatego też, pozyskiwanie danych osobowych w pierwszej kolejności przebiega na podstawie zgód naszych klientów/kontrahentów, wyrażanych na etapie rozpoczęcia współpracy/nawiązania rozmów z MPiW. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, z uwzględnieniem oczywistych uwarunkowań wynikających z przetwarzania danych osobowych kontrahentów klientów MPiW, lub przeciwników procesowych klientów MPiW itp., odbywającego się w ramach świadczonych usług pomocy prawnej. 

 1. Przesyłanie przez MPiW informacji handlowych drogą elektroniczną jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody adresatów takich treści.

 2. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przez MPiW mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do Państwa danych osobowych,

  2. otrzymania kopii Państwa danych osobowych,

  3. żądania poprawienia, żądania usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  4. żądania przenoszenia danych osobowych,

  5. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym również w zakresie ich przetwarzania do celów marketingowych,

  6. w sytuacji gdy dochodzi do naruszenia przez MPiW zasad przetwarzania danych osobowych – dodatkowe prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych),

jednakże musicie Państwo być świadomi, że złożenie sprzeciwu, usunięcia ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub inna podobna dyspozycja mogą skutkować uniemożliwieniem lub utrudnieniem realizacji usług prawniczych przez MPiW na Państwa rzecz.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

  1. do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (tj. MPiW),

  2. do chwili upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, na mocy której przetwarzane są dane osobowe,

  3. do chwili upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

  4. w zakresie wyrażonych zgód o charakterze marketingowym – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania takich danych osobowych.

 2. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów zwyczajowo wchodzących w relacje z kancelariami świadczącymi usługi prawnicze: prawnicy, księgowi, notariusze, komornicy sądowi, biegli rewidenci, audytorzy, rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści posiadający uprawnienia biegłych sądowych, tłumacze przysięgli, urzędy i organy administracji państwowej, służby i agencje państwowe, sądy, dostawcy usług IT lub dostawcy systemów informatycznych.

 3. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców spoza Unii Europejskiej. W pojedynczych sytuacjach, w których dochodzi do takiego przekazania, po uzgodnieniu z Państwem, MPiW wdraża odpowiednie rozwiązania gwarantujące odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych.

 4. Dane osobowe, których administratorem jest MPiW, nie są przedmiotem profilowania, które w świetle RODO należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 5. Pliki Cookies (ciasteczka). Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, smartfonach, tabletach itp) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i przechowują różne informacje i ustawienia, specyficzne dla danej strony internetowej. Pliki „cookies” używane są najczęściej w celu dostosowania wyglądu i zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają analizować ruch na stronie, zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu strony www mogą być rozwijane i ulepszane.

 6. Pliki "cookies" mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 7. Wykorzystywane przez stronę mpiw.pl pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

 8. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora tej strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności. MPiW nie ponosi odpowiedzialności za reguły działania wynikające z takich odrębnie przyjętych polityk.

 9. Usuwanie plików „cookies”. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

 10. By uzyskać więcej informacji, warto odwiedzić stronę: wszystkoociasteczkach.pl 

 11. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na bieżąco w witrynie MPiW pod adresem: mpiw.pl. Poprzez korzystanie z niniejszej witryny każdorazowo i w sposób dorozumiany akceptujecie Państwo zasady naszej Polityki Prywatności.

 

 Warszawa, 24 maja 2018 roku