Praktyka

 • Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

  Więcej

  W ramach swojej praktyki w zakresie prawa pracy MP&W wielokrotnie występowała zarówno po stronie pracowników i ochrony ich interesów, jak również pracodawców. Zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych MP&W wspierała swoich Klientów w tym obszarze przygotowując projekty kontraktów menadżerskich oraz umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych. Świadczyliśmy pomoc w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania czy też przyznawania nagród jubileuszowych. Uczestniczyliśmy w procesach restrukturyzacyjnych, jak również braliśmy czynny udział w negocjowaniu i doradztwie w procesach zwolnień grupowych. Wielokrotnie prawnicy MP&W przeprowadzali również szkolenia zarówno dla pracowników, jak i menadżerów różnego szczebla przedsiębiorców.

  W ramach świadczonej pomocy prawnej wspieramy swoich Klientów zarówno poprzez sporządzanie i opiniowanie dokumentów zabezpieczających interesy pracodawców, reprezentowania ich w postępowaniach sądowych, jak i zapewniając bieżące doradztwo w stale zmieniających się regulacjach z zakresu prawa pracy.
   

  Kontakt: Piotr Malinowski

 • Prawo energetyczne, geologiczne i górnicze

  Więcej

  Prawo energetyczne stanowi jeden z wiodących obszarów praktyki MP&W. Bogate doświadczenie jednego z partnerów MP&W w tej dziedzinie, radcy prawnego Piotra Malinowskiego, który był doradcą największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie prawa energetycznego, warunkowało rozszerzenie praktyki naszego zespołu w tym zakresie.

  Nasze doradztwo w osiąganiu celów biznesowych przedsiębiorców tego sektora obejmuje w szczególności negocjowanie i przygotowywanie umów inwestycyjnych i projektów infrastrukturalnych, obsługę transakcji, doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego oraz w toku prywatyzacji przedsiębiorstw i innych przekształceń własnościowych przedsiębiorców z sektora energetyki. Reprezentujemy również naszych Klientów w ramach postępowań przetargowych i w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Z powodzeniem realizujemy również projekty dla podmiotów z branży wydobywczej. W tym zakresie zapewniamy naszym Klientom reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, które mają na celu uzyskanie koncesji i innych zezwoleń przewidzianych przez przepisy prawa geologicznego i górniczego. Zapewniając Klientom fachową obsługę, współpracujemy również ze specjalistami z zakresu geologii, górnictwa i rzeczoznawstwa mając na uwadze szczególny charakter działalności przedsiębiorcy górniczego.
   

  Kontakt: Piotr Malinowski

 • Obsługa korporacyjna

  Więcej

  Nasza Kancelaria świadczy szeroką obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Indywidualne podejście i uwzględnienie biznesowych potrzeb jest doceniane przez naszych Klientów, którzy powierzają nam sprawy o zróżnicowanej naturze i stopniu skomplikowania.

  Świadczona przez nasz zespół pomoc prawna zapewnia obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rejestracji zdarzeń podlegających obowiązkowi zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, obsługę organów spółek, czy też opracowywanie koncepcji przekształceń kapitałowych, tworzenia konsorcjów, holdingów i grup kapitałowych.

  W ramach doradztwa i stałej obsługi opracowujemy i opiniujemy umowy handlowe pod kątem ich zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów Klienta, w szczególności zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych. Przeprowadzamy negocjacje i rozmowy mediacyjne w imieniu Klienta. Zapewniamy pomoc w dochodzeniu realizacji kontaktów handlowych na drodze postępowań sądowych.

  MP&W reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach polubownych, których popularność w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunków handlowych stale rośnie. Specyfika postępowania przed sądem arbitrażowym, poczynając od samej procedury, która nie jest tak sformalizowana, jak w postępowaniu przed sądem powszechnym, kończąc na zasadach jakimi kierują się Arbitrzy wydając wyrok, wymaga od prawników MP&W szczególnego podejścia, elastyczności i zaangażowania.

  Różnorodna specjalizacja partnerów MP&W i bogate doświadczenie naszego zespołu, zapewnia naszym Klientom niszowe, ale i zdywersyfikowane profilowo doradztwo prawne i obejmuje zarówno aspekty korporacyjne prowadzonej działalności, jak i relacje z kontrahentami, przy uwzględnieniu specyfiki działalności Klienta.
   

  Kontakt: Damian Traczyk

 • Prawo telekomunikacyjne

  Więcej

  Obsługa prawna podmiotów w zakresie działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych i świadczeniu usług towarzyszących, stanowi jeden z obszarów wieloletniej praktyki zespołu MP&W, zarówno po stronie regulatora, jak i operatorów.

  W tym zakresie prawnicy MP&W, uwzględniając w pierwszej kolejności cele biznesowe Klienta i specyfikę jego działalności, świadczą pomoc prawną w szczególności w zakresie doradztwa regulacyjnego, analizy ryzyka oraz reprezentowania Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. MP&W zapewnia kompleksową pomoc przy sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów, regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, cenników usług, jak również profesjonalne doradztwo przy procesach związanych z inwestycjami budowlanymi i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych, co wiąże się również ściśle z problematyką prawa nieruchomości, wpisaną w praktykę naszego zespołu.

  Specjalizacja i bogate doświadczenie zawodowe jednego z partnerów MP&W w tym obszarze, pozwala na zapewnienie naszym Klientom z sektora telekomunikacyjnego wszechstronnego i merytorycznego wsparcia w prowadzonej działalności.
   

  Kontakt: Piotr Malinowski

 • Własność intelektualna / IT

  Więcej

  Stała innowacyjność i zaawansowane technologie stanowią obecnie podstawę rozwoju rzeczywistości gospodarczej, jak również dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Sukces największych spółek z tzw. branży kreatywnej, jak i na rynku usług IT bazuje przede wszystkim na potencjale intelektualnym. MP&W świadczy usługi na rzecz podmiotów, dla których ochrona wypracowanego kapitału intelektualnego odgrywa kluczową rolę i wpisuje się w stały element prowadzenia biznesu.

  Zagadnienia ochrony własności intelektualnej oraz ściśle powiązanego prawa autorskiego stanową od wielu lat jedną z podstawowych praktyk zespołu MP&W i należą do specjalizacji zawodowej jednego z parterów Kancelarii – radcy prawnego Piotra Płachty. W ramach świadczonych usług zapewniamy obsługę m.in. przy opiniowaniu, sporządzaniu i negocjowaniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, pełnienie nadzoru autorskiego, umów dystrybucyjnych. Wspieramy Klientów na etapie wdrożenia i dalszej realizacji projektów, a także przy dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej czy też praw twórcy.

  Dynamiczny rozwój szeroko pojętych nowych technologii wymaga od prawników MP&W wszechstronnego i nowatorskiego podejścia, co jest doceniane przez naszych Klientów. MP&W współpracuje również w tej dziedzinie z brytyjską kancelarią Wiggin LPP, mającą swoje główne siedziby w Londynie i Brukseli, wyspecjalizowanej w obsłudze największych, międzynarodowych korporacji działających na rynku nowych technologii, mediów i IT oraz e-commerce.

  MP&W zaufało wiele podmiotów funkcjonujących na rynku reklamy i mediów, producenci i wydawcy, stacje radiowe i telewizyjne, organizatorzy imprez kulturalnych, instytucje kultury. Stałe wsparcie w tym przedmiocie MP&W zapewnia m.in. Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, której Kancelaria jest wieloletnim partnerem.
   

  Kontakt: Piotr Płachta

 • Postępowanie sporne

  Więcej

  MP&W świadczy usługi prawne związane z reprezentowaniem podmiotów gospodarczych w postępowaniach spornych prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, jak też w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi.

  Praktyka zespołu Kancelarii pozwala na budowanie wspólnie z Klientem długoterminowej strategii procesowej, przy uwzględnieniu biznesowego profilu Klientów oraz specyficznych wymagań związanych z branżą, w jakiej działa dany podmiot. Elastyczność podejścia prawników MP&W pozwala na wypracowanie optymalnej strategii prowadzącej do uzyskania przez Klienta zadowalającego efektu procesowego.

  MP&W reprezentuje swoich Klientów również, w coraz bardziej popularnych wśród przedsiębiorców, postępowaniach polubownych. Z uwagi na charakterystyczną dla postępowania polubownego, niesformalizowaną procedurę, działanie prawników MP&W w tego typu sprawach charakteryzuje się szczególnym podejściem, elastycznością i zaangażowaniem. Ma to zasadnicze znaczenie przy wyborze arbitrów rozstrzygających sprawę, jak też przy planowaniu harmonogramu czynności postępowania przed sądem arbitrażowym. Prawnicy Kancelarii świadczą również usługi związane z uznaniem wyroków sądów arbitrażowych przez sądy powszechne, jak też stwierdzeniem wykonalności tych wyroku.

  Bogate doświadczenie procesowe prawników Kancelarii, pozwala na świadczenie pomocy procesowej na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.
   

  Kontakt: Piotr Malinowski

 • Prawo hazardowe

  Więcej

  Rynek gier hazardowych i jego regulacja prawna w Polsce stanowią przedmiot wieloletniego zainteresowania i praktyki prawników MP&W. Kancelaria udzielała porad prawnych zarówno na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy o grach i zakładach wzajemnych, jak również  obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku ustawy o grach hazardowych.

  Prawnicy MP&W w imieniu swoich Klientów niejednokrotnie zabierali głos w debacie nad kolejnymi nowelizacjami prawa hazardowego. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku, partner MP&W, radca prawny Piotra Płachta niejednokrotnie wypowiadał się w tym zakresie w charakterze eksperta. Działalność Kancelarii w tym sektorze jest przykładem zaangażowania nie tylko w stosowanie prawa w praktyce, ale i w czynny udział w procesie jego tworzenia, także poprzez opiniowanie projektów aktów prawych na etapie rządowej procedury legislacyjnej, jak i udział w pracach komisji sejmowych.

  Tworzone przez Kancelarię opinie prawne z zakresu prawa hazardowego, obejmują dogłębną analizę krajowych regulacji prawnych, również w aspekcie karno-skarbowym, oraz ich wpływu na kształtowanie się polskiego rynku gier hazardowych offline, jak i online. Z uwagi na istotny w tym zakresie kontekst europejski, obejmują one również analizę pierwotnego i wtórnego prawa Unii Europejskiej, jak i relewantnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kancelaria posiada również wiedzę i praktykę w zakresie postępowania przed organami Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej.
   

  Kontakt: Piotr Płachta

 • Prawo nieruchomości

  Więcej

  Kancelaria zapewnia Klientom indywidualnym i korporacyjnym wsparcie w sferze prawa obrotu nieruchomościami. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z państwowego sektora, z powodzeniem oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi audytu prawnego (due dilligence) składników składających się na mienie przedsiębiorstwa, mapowanie ryzyk związanych z mieniem posiadanym lub planowanym do akwizycji, oraz doradztwo na etapie projektowania i zawierania umów.

  Realizując cele biznesowe Klientów, prawnicy MP&W świadczą również usługi polegające na negocjowaniu kontraktów budowlanych, na bieżącym doradztwie w toku ich realizacji, jak również biorą czynny udział w kontaktach uczestników procesu inwestycyjnego z organami administracji budowlanej.

  W obszarze rynku usług deweloperskich, zajmujemy się dodatkowo opiniowaniem i negocjowaniem umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, oraz przedwstępnych. Wspieramy również naszych Klientów na etapie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

  Niezależnie od świadczonych usług prawnych, ułatwiamy również naszym Klientom kontakt z wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami oraz notariuszami.
   

  Kontakt: Przemysław Wasiak

 • Prawo rodzinne

  Więcej

  Prawnicy MP&W posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Rozumiemy, jak wrażliwej sfery życia dotykają szeroko rozumiane problemy rodzinne, w tym rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, wykonywaniu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Szczególną uwagę poświęcamy tematowi praw rodzica. MP&W bierze czynny udział w inicjatywach promujących prawa ojca w Polsce. Współpracujemy m.in. z Centrum Praw Ojca i Dziecka, a nasi prawnicy mają za sobą doświadczenie wyniesione również z instytucji takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

  Bazując na naszym doświadczeniu, zapewniamy pomoc w nawet najbardziej zawiłych i trudnych postępowaniach rodzinnych. Zajmujemy się w również strategicznym doradztwem przedrozwodowym, prowadzeniem spraw rozwodowych, alimentacyjnych, a także spraw o podział majątku wspólnego.
   

  Kontakt: Piotr Malinowski