Wydarzenia

 • Obsługa transakcji sprzedaży 100% udziałów YesIndeed Sp. z o.o.

  Zespół Kancelarii obsługiwał pod względem prawnym transakcję nabycia przez Benefit Systems S.A. przedsiębiorstwa YesIndeed Sp. z o.o. (spółki tworzącej systemy grywalizacyjne, motywacyjne oraz właściciela platformy Wannabuy) poprzez sprzedaż 100% udziałów.

  Na polskim rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych projekt miał niewątpliwie precedensowy charakter i zgodnie z planami Benefit Systems S.A. ma na celu poszerzenie oferty, rozwój nowych produktów oraz implementacje w ofercie nowoczesnych rozwiązań mających wpływ na zaangażowanie pracowników i wpisujących się w trendy wellbeingu i kształtowania postaw prozdrowotnych.

  Zadaniem zespołu Kancelarii był udział w przygotowaniu założeń prawnych transakcji wraz z rekomendacją najlepszych rozwiązań, bieżące doradztwo, udział w negocjacjach oraz współtworzenie dokumentacji prawnej transakcji i wsparcie w procesie implementacji.

 • Zabezpieczenie w procesie frankowym!!!

  Sąd Okręgowy w Warszawie, po zaskarżeniu decyzji I instancji, udzielił Klientom MPiW zabezpieczenia na czas trwania procesu poprzez:

  - Zawieszenie spłaty rat kredytu do prawomocnego zakończenia sprawy,

  - Zakaz wypowiedzenia Klientom umowy.

  Postanowienie jest prawomocne i wykonalne.

 • Tarcza Antykryzysowa

  Zespół Kancelarii aktywnie śledzi działania rządu w kwestiach związanych z tzw. Tarczą Antykryzysową. Trudna sytuacja związana z kryzysem epidemiologicznym wpływa na działalność każdego podmiotu gospodarczego. W ostatnich dniach zostały uchwalone przepisy, które w swoich założeniach mają wspierać przedsiębiorców i chronić przed trudnym otoczeniem rynkowym związanym z „zamrożeniem gospodarki” i tworzone są kolejne modyfikacje, które mają na celu wspomożenie podmiotów działających na rynku.

   Wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej formy pomocy państwa można podzielić co najmniej na kilka kategorii: dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe świadczenia, pożyczki, ulgi podatkowe, dodatkowe zasiłki, zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich pracowników, ułatwienia dla zatrudniających cudzoziemców, zmiany w umownym używaniu rzeczy (najem, dzierżawa), zmiany w sprawach zamówień publicznych, funkcjonowaniu organów i spraw korporacyjnych, czy też turystyce i hotelarstwie.

  Wszystkie zaproponowane formy pomocy są uwarunkowane złożeniem stosownych wniosków do odpowiednich urzędów a ich stopień wsparcia zależy od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wprowadzonej strategii działania w kryzysie.

   W przypadku chęci uzyskania szerszych informacji o możliwych formach pomocy indywidualnie związanych z rodzajem wykonywanej działalności, sytuacją ekonomiczną lub uzyskać wsparcie w skorzystaniu z dostępnych form pomocy, jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa organizację w ocenie dopuszczalności pomocy ze strony jednostek rządowych, wyborze optymalnych rozwiązań i formalnoprawnej obsłudze. 

 • Wygrana MP&W w precedensowej sprawie

  W ostatnim czasie prawnicy MP&W doprowadzili do rozstrzygnięcia, na korzyść Klienta, precedensowej sprawy gospodarczej, związanej z dochodzeniem od dłużnika kosztów windykacji z tytułu opóźnień w zapłacie należności wynikającej z dokonanej przez strony transakcji handlowej. Możliwość windykacji takich kosztów wprowadziła obowiązująca od przeszło dwóch lat ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która znajduje zastosowanie do umów miedzy przedsiębiorcami. Z przepisów tych korzystają głównie firmy windykacyjne. Firmy te, po wyegzekwowaniu długu głównego, zwracają się do dłużnika o zapłatę kosztów windykacji, określając je na poziomie 10% windykowanej należności. Rozstrzygając sprawę sąd podzielił stanowisko prawników MP&W reprezentujących interesy dłużnika i wydał wyrok korzystny dla Klienta Kancelarii. Sąd uznał, że dochodzone przez wierzyciela koszty windykacji były nieproporcjonalne w stosunku do przysługujących mu należności.

 • Oferta MP&W w zakresie szkoleń

  W ubiegłym miesiącu Kancelaria MP&W przeprowadziła szkolenie z zakresu prawa pracy – dziedziny w której prawnicy MP&W posiadają wieloletnie doświadczenie, dla pracowników jednej z wiodących na polskim rynku firm telekomunikacyjnych. W ramach szkolenia, prawnicy MP&W udzielali odpowiedzi na pytania osób stosujących prawo pracy w praktyce i pojawiające się w tym zakresie problemy. Kancelaria prowadziła również szkolenia dla menadżerów i pracowników średniego szczebla przedsiębiorców z branży bankowej oraz działających na rynku FMCG. Obejmowały one w szczególności dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki rynkowe, zarówno w relacjach z konsumentami, jak i innymi przedsiębiorcami.