Wygrana MP&W w precedensowej sprawie

W ostatnim czasie prawnicy MP&W doprowadzili do rozstrzygnięcia, na korzyść Klienta, precedensowej sprawy gospodarczej, związanej z dochodzeniem od dłużnika kosztów windykacji z tytułu opóźnień w zapłacie należności wynikającej z dokonanej przez strony transakcji handlowej. Możliwość windykacji takich kosztów wprowadziła obowiązująca od przeszło dwóch lat ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która znajduje zastosowanie do umów miedzy przedsiębiorcami. Z przepisów tych korzystają głównie firmy windykacyjne. Firmy te, po wyegzekwowaniu długu głównego, zwracają się do dłużnika o zapłatę kosztów windykacji, określając je na poziomie 10% windykowanej należności. Rozstrzygając sprawę sąd podzielił stanowisko prawników MP&W reprezentujących interesy dłużnika i wydał wyrok korzystny dla Klienta Kancelarii. Sąd uznał, że dochodzone przez wierzyciela koszty windykacji były nieproporcjonalne w stosunku do przysługujących mu należności.